بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ

Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed (a.s) olsun.

Kur'an ve Sünnetten Dualar Arapça ve Türkçe

(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı (Musibeti) dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)

Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !

En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

  (Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77) Kur'an-ı Kerimde ve Hadis-i Şeriften Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477) Allâh’ım! Sen’in gazabından rızâna, azâbından affına ve Sen’den yine Sana sığınırım!...” (Müslim, Salât, 222) Dua ibadetin özüdür Tirmizi, Daavat 1

  (Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
Esma-ul Husna Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
وَلِلّٰهِ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ٓي اَسْمَٓائِه۪ۜ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

En guzel isimler (el-esma-ul-husna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkinda egri yola gidenleri birakin. Onlar yapmakta olduklarinin cezasına carptirilacaklardir. (Araf Suresi-180 / Diyanet Kur'an Meali )
Sabah ve Akşam Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
Ebu Hureyre (ra)' dan rivayetle: "Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Allah'ın doksan dokuz ismi vardır Kim bunları ezberlerse cennete girer Allah (cc) tektir, teki sever" Bir rivayette:
"Kim o isimleri sayarsa cennete girer" buyurmuştur Buhri; hadisi bu lafızla tahric etmiştir Muslim'de "tek" kelimesi yoktur
Buhri;, Daavut 68; Muslim, Zikr 5, (2677); Tirmizi;, Daavat 87, (3502)
Allah Subhanehu ve Teala Lafzı Celili Allah'ın Şerefli İsimleri Arapça ve Türkçe indir / Download


ESMA-UL HÜSNA Latince Okunuşları ve Türkçe Manaları

1- Allah(C.C.): Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.
2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3- Er-Rahîm: Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.
4- El-Melik: Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5- El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.
6- Es-Selâm: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.
7- El-Mümin: Güven veren, emin kılan, koruyan.
8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten.
9- El-Azîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan.
10- El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.
12- El-Hâlık: Yaratan, yoktan var eden.
13- El-Bâri: Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.
14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren.
15- El-Gaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden.
16- El-Kahhâr: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.
17- El-Vehhâb: Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.
18- Er-Rezzâk: Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19- El-Fettâh: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20- El-Alîm: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.
21- El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
22- El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23- El-Hâfıd: Dereceleri alçaltan
24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten.
25- El-Muız: Dilediğini aziz eden, izzet veren.
26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten.
28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.
29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.
30- El-Adl: Mutlak adil, çok adaletli.
31- El-Latîf: Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.
32- El-Habîr: Olmuş olacak her şeyden haberdar.
33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.
34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.
36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.
37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.
38- El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
39- El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan.
40- El-Mukît: Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.
41- El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi gören.
42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan.
43- El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
44- Er-Rakîb: Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.
45- El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden.
46- El-Vâsi: Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.
47- El-Hakîm: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
48- El-Vedûd: Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.
49- El-Mecîd: Her türlü övgüye layık bulunan.
50- El-Bâis: Ölüleri dirilten.
51- Eş-Şehîd: Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
52- El-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53- El-Vekîl: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55- El-Metîn: Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.
56- El-Veliyy: İnananların dostu, onları sevip yardım eden.
57- El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya layık olan.
58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61- El-Muhyî: İhya eden, dirilten, can veren.
62- El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.
63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi hayat sahibi.
64- El-Kayyûm: Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.
65- El-Vâcid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.
66- El-Macîd: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
67- El-Vâhid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.
69- El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
71- El-Mukaddim: Dilediğini, öne alan, yükselten.
72- El-Muahhir: Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.
73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
74- El-Âhir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
75- El-Zâhir: Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.
76- El-Bâtın: Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.
77- El-Vâlî: Bütün kainatı idare eden.
78- El-Müteâlî: Son derece yüce olan.
79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.
80- Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
81- El-Müntekim: Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.
82- El-Afüvv: Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.
83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.
84- Mâlik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.
85- Zül-Celâli vel ikrâm: Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.
86- El-Muksit: Her işi birbirine uygun yapan.
87- El-Câmi: Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.
88- El-Ganiyy: Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.
89- El-Mugnî: Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.
90- El-Mâni: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
91- Ed-Dârr: Elem, zarar verenleri yaratan.
92- En-Nâfi: Fayda veren şeyleri yaratan.
93- En-Nûr: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
94- El-Hâdî: Hidayet veren.
95- El-Bedî: Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.
96- El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
97- El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.
98- Er-Reşîd: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
99- Es-Sabûr: Ceza vermede acele etmeyen.

Kaynak Sitesi Esma-ül Hüsna

Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua. Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular. - Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)

212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.” Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158


Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe (YAZI)
Kur-an-i Kerimden Dualar   ✪   Arapça ve Türkçe (YAZI)
Hadis-i Şeriften Dualar   ✪   Arapça ve Türkçe (YAZI)


Bir resmi tıkladıktan sonra slayıt olarak izleyebilirsiniz ve indirmek içinde download tıklayın açılan sayfada sağ tıklayın farklı kayıt edin ve indirin


Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. Eraykitap

Sayfa Başına
Dön - Git