ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Sahih-i Buhari Tecridi Sarih Tercumesi Hadis-i Şerif Meali
Sahihi Buhari Tecrid'in Metni Kitabü'l iman
Kitabü'l ilim
Kitabü'l Vudü'
Kitabü'l Gusul
Kitabü'l Hayz
Kitabü't Teyemmüm
Kitabu's Salat
Kitabu Mevakiti's Salat
Babu Bed'i'l Ezan
Cum'a Bahsi
Salat-i Havf Bahsi
(2 bayram) İydeyn Bahsi
Vitir Bahsi
(Yağmur duasi) İstiska Bahsi
(Güneş tutulmasi) Küsüf Bahsi
(Secde) Sücüd-ı Kur'an Bahsi (Seferi) taksir-i salat bahsi
(Gece) teheccüd bahsi
Teravih namazı
İstihare hadisi ve duası
Mekke ve medine mescidlerinde kılınan namazın fazileti babı
Seyyidü'l-mürselin salla'llahu aleyhi ve sellem'i ziyaret
Namazda istiane (başka şeyle meşgul olmak)
Namazda sehiv secdesi bahsi Cenaze bahsi
(Zekat) kitabü'z-zekat
(Fıtır) sadaka-i fıtır bahsi
(Hac) kitabü'l-hac
(Ümre) ebvabü'l-Ümre
(Umre hac) ebvabü'l-muhsar
(Umre hacda av) cezai sayd
Medıne'nın fazıletı
(Oruç) kitabü's-savm
Teravih namazı
Kadir gecesi'nin fazileti
Mescidlerde i'tikaf
(Alışveriş) kitabü'l-büyü'
(Stok-kötülüğü) ihtikarın zemmi
(Bağiş) hibe bahsi
Meniha faslı
Şahadet bahsi
Sulh ve insanları ıslah bahsi
Şartlar bahsi
Vasıyyetlerin ahkamı bahsi
Cihad ve siyerin fazileti bahsi
Hürü'l-iyn ve müstesna sıfatları
(İlk yaratiliş) bed'ül-halk bahsi
Ahadis-i enbiya (a.s) bahsi
İbret-amiz beni israil kıssaları
Kitabü'l-menakıb
Kureyş'in menakıbı bahsi
Huzaa kıssası
Resulullahın islam'a aleni da'veti
Resulullahın hatemü'l-enbiya
İslam'da nübüvvet alametleri
Ayın ikiye bölünmesi mu'cizesi
Ebü bekr es-sıddik (r.a) menakıbı
Ömer ibn-i hattab (r.a) menakıbı
Osman ibn-i affan (r.a)
Ali ibn-i ebi talib (r.a)
Zübeyr ibn-i avvam (r.a)
Talha (r.a)
Sa'd ibn-i ebi vakkas (r.a)
Üsame ibn-i Zeyd Menakıbı
Abdullah ibni ömer (r.a)
Ammar ve huzeyfe (r.a)
Ebü ubeyde ibn-i cerrah (r.a)
Hasen ve hüseyin (r.a)
Abdullah ibn-i abbas (r.a)
Halid ibn-i velid (r.a)
Salim ibn-i ma'kıl (r.a)
Aişe (r.anha)'nın fazileti
Menakıb-ı ensar bahsi   Resülullahın Hadice ile izdivacı
Meb'asü'n-nebi (sa) babı
İsra' ve mi'rac hadisi
Resülullah ashab medineye hicreti
(Savaşlar) megazi bahsi
Büyük bedir gazası
Beni nadir'in tehciri vak'ası
Uhud gazası
Ahzab ve hendek harbi
Beni kurayza seferi
Hayber gazası
Ömretü'l-kaza'
Mute gazası
Mekke'nin fethi gazası
Huneyn seferi
Zü'l-halasa gazası
Seyfü'l-bahr gazası
Tebuk gazası
(Bırden fazla evlenme) teaddüdü zevce bahsi
Resül-i ekrem'e gönderilen kabilelerin hey'etleri
Peygamber'in kisra ve kayser'e gönderdiği mektuplar
Nebi salla'llahu aleyhi ve sellem'in hastalığı ve vefatı bahsi
Kur'an-ı kerimin tefsiri bahsi
En'am süresi ayetleri
Kur'an-ı kerimin faziletleri bahsi
Nikah bahsi
(Veda hacci) cetü'l-veda'
(Boşanma) kitabü'talak
Nafaka bahsi
(Yemek) taam bahsi
Akika(kurbani) bahsi
Zebihalarla(kesılenlerle) avlara ve bunlara çekilen besmele bahsi
Saydü'l-bahr=deniz avı
(Boğazlama{kurban}) kitabü'l-adahi
(İçecekler) kitabü'l-eşribe
(Razı olunanalar) kitabü'l-merza
(Tip) kitabü't-tıb
(Elbise) kitabü'l-libas
Kitabü'l-edeb
(Elbise) kitabü'l-libas kitabü'l-edeb
(Büyük tutmak) kitabü'l-isti'zan
Kitabü'l-kader

(Yemınler) kitabü'l-eyman
Kitabü'l-keffarat (Mıras) kitabü'l-faraiz
(Had{ceza}) kitabü'l-hudud
(Savaş) kitabü'l-muharibin (Dıyetler) kitabü'd-diyyat
Rü'ya ta'biri bahsi
(Fıtneler) kitabü'l-fiten (Hükümler) kitabü'l-ahkam (Davetler) kitabü'd-da'avat
Kitabü'r-rikak Kitabü't-temenni Peygamberimiz'in (a.s.)
Damatlarından ebü'l-as
---- ----


O (Muhammed), hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.(Necm Suresi - 3-4 )
■ Sahih-i Buhari Tecridi Sarih Tercumesi Hadis-i Şerif Meali ■
Tecrid-i Sarih, İmam-ı Buhârî’nin hazırladığı “Sahih-i Buhârî” adlı eserin, Ebü’l Abbâs Zeynü’d- Dîn Ahmed bin Abdi’l-Lâtif eş-Şercî ez-Zebîdî tarafından ihtisar edildiği çalışmadır. Zebîdî’nin hazırladığı “Et-Tecrîdu’s-sarih li âhâdsi’l Camii’s-Sahih” adlı eser, Babanzade Ahmed Naim ve Kamil Miras tarafından Türkçe’ye kazandırılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi”

Allah'ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi Üzerinize Olsun...
Kim bir iylik yaparsa Allah ona on iylik verir... (Enam-160)
Düzenlemiş olduğum Hadisi Kudsi Şerifi : Herhangi bir yanlışlık ve hata; gördüğünüz zaman lütfen Aşağıda ki e-mail adresine ve eraykitap sitesine bildirin veya Affedin
________________ oOo _________________

Düzenleyen Ebubekir Yasin ebubekiryasin_@hotmail.com