ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hadis-i Kudis Meali Şerifi

Giriş

TEVHİD

Tevhid’in Fazileti ve Şirkten Sakındırma.

İbadetlerde Şirkin Haram Oluşu.

Sebepleri Var Edenin Bizzat Allahu Teâlâ Olduğuna İman Etmek.

Allah’ı Birlemenin ve O Kendisini Nasıl Vasfetmişse Öylece İman Etmenin Vacip Oluşu.

Kaza ve Kaderin, Hayrın ve Şerrin Hepsinin Allah’tan (c.c.) Olduğuna İman Etmek.

Önemli Bir Açıklama.

Apaçık İman.

NAMAZ

Namazın Vücûbu ve Nasıl Farz Kılındığı

Fâtiha Sûresinin Fazileti

İkindi ve Sabah Namazlarının Fazileti

Gece Namazının Fazileti

ORUÇ

Orucun Fazileti

ZEKAT VE İNFAK

Allah Yolunda İnfaka Teşvik Edene, İnfak Edene Verilen Kadar Nimet Bahşedileceğinin Müjdelenmesi

Veren El Alan Elden Daha Üstündür

Sadakayı Hemen Vermenin Fazileti

HACC

Hac ve Arefe Gününün Fazileti

CİHAD

Cihadın ve Allah Yolunda Savaşa Gitmenin Fazileti

Allah Yolunda Öldürülenin Kerameti

Bedir’de Resûlullah İle Beraber Savaşanların Fazileti

ZİKİR

Allah Zikretmek ve Bu Amaçla Toplanmanın Fazileti

Allah’ı Zikredeni Allah’ın Da Zikretmesi

Dua’nın Fazileti ve Dua’ya Teşvik Etme.

Gecenin Sonunda Dua ve İstiğfar Etmenin Fazileti ve Duanın Kabulü.

Dua Ettiği Vakit, İtaatkar Olan Kulunun Duasına Allah’ın (c.c.) İcabet Etmesi

TEVBE VE ALLAH’A YÖNELME.

Tevbe Eden Kullarına Allah’ın Rahmeti ve Affının Genişliği

Can Boğazdan Çıkmadığı Sürece, Günahları Tekrar İşlese De Çokça Günah İşleyenin Tevbesinin Kabul Edilmesi

Selim (Temiz, Hoş) Bir Kalp İle Allah’a Tevbe Edip O’na Yönelen.

Allahu Teâlâ’ya Tevbe ve İtaat İle Yakınlaşma.

Allah’ın Rahmetinin Genişliği ve Kulun İşlediği İyi Amellerin Kat Kat Verileceği

KORKU VE ÜMİT

Allah Korkusu.

YASAKLANANLAR

Zulmün Haram Olması

Akrabalık Bağını Kopartmanın Nehyi ve Sıla-i Rahim..

Önemli Açıklama:

Kibrin Haram Olması

Sözünde Durmamanın Haram Olması

Allah’ın Haram Kıldığı Bir Cana Kıymak.

Riyanın Haram Olması

İhtiyacından Fazla Olan Suyu İnsanlardan Men Etme.

Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmenin Yasak Olması

Müslümanlar Arasında Dargınlık ve Düşmanlığın Yasaklanması

Canlı Sûretler (Resimler) Tasvir Etmenin ve Heykeller Yapmanın ve Bunları Evlerde Veya Başka Yerlerde Bulundurmanın Haram Olduğu 

Cezalandırırken Haddi Aşmaktan Sakındırma.

Adakta Bulunmanın Yasaklanması

Önemli Açıklama:

Aldatmanın Haram Olması

Allah’ın Veli Kullarına Düşmanlık Beslemenin Yasak Olması

PEYGAMBERLER

ADEM (A.S.)

Hz. Âdem’in Yaratılışı, Hz. Peygamberle Karşılaşması ve Ona Selamı

Önemli Bir Açıklama:

Âdem (a.s.) in Yaratılışı ve Allah-u Teâlâ’nın, Âdemi İçi Boş ve Kendisine Sahip Olamayan Kimse Olarak Yaratması

Âdem (a.s.)’in Kıyamet Günü, Hatasını Hatırlaması ve Bundan Ötürü Üzüntü Duyması

Kıyamet Günü Âdem (A.S)’in Cehenneme Gidecek Olanları Ayırmak İçin Allah Teâlâ’nın Emrine İcâbet Etmesi

Âdem (a.s.)’ın, Evlatlarının Kimisinin Cehennemlik Olmasından Dolayı Üzüntüsü.

NUH (A.S.)

“İşte Böylece; İnsanlar Arasında Şahitler Olasınız Diye Sizleri Vasat Bir Ümmet Kıldık.” Ayeti

İBRAHİM A.S.

İbrahim (a.s.)’ın, Yüce Allah’a Olan Teslimiyeti ve Kıyamet Gününde İlk Giydirilecek Olanın İbrahim (a.s.) Olması

İbrahim (a.s.)’In, Allah’ın Huzurunda, Babası Âzer İle Buluşması

İbrahim (a.s.)’ın, Kıyamet Gününde Şefaat Etmesi İçin Gelenlere Şefaat Etmemesi

İbrahim (a.s.)’ın Söylemek Zorunda Kaldığı, Tevil Edilmeye Açık Bazı Yalanları

Ölen Çocukların Cennette, İbrahim (a.s.)’ın Yanında Bulunmaları

EYYUB A.S.

“Kulunuz Eyyub’u da An. O, Rabbine: Şüphesiz Şeytan Bana Bir Yorgunluk ve Eziyet Verdi” Diye Seslenmişti. “Ayağını Yere Vur! İşte Yıkanacak ve İçilecek Soğuk Bir Su.” âyetleri

YUNUS A.S.

Yunus (a.s.)’ın Fazileti

MUSA A.S.

Musa (a.s.) İle Hızır (a.s.)’ın Kıssası

Hızır (a.s.)’a Bu İsmin Verilme Sebebi

Musa (a.s.)’ın Vefatı

Önemli Bir Açıklama:

Peygamber (s.a.s.)’in Tevrat’taki Özellikleri

RİKÂK..

Muhammed (s.a.s.) Ümmetinin Diğer Ümmetlere Olan Üstünlüğü.

Bu Mübârek Ümmetin Allah Tarafından Korunması

SEVGİ

Allah-u Teâlâ Kulu Sevdiği Zaman.

Allah İle Karşılaşmayı Seven Kimse.

Allah Hakkında Güzel Zan Beslemek.

Allah’a Duyulan Sevginin Fazileti

Önemli Bir Açıklama:

Zor Durumda Olan Birindeki Alacağını Allah’ın Rızası İçin Ertelemenin Fazileti

Hastayı Ziyaret Etmenin Fazileti

Bütün Akraba ve Müslümanlara Karşı Şefkatli ve Merhametli Olan Mü’minin Husûsiyetleri

SABIR

Kişinin Kaybettiği Şeylerden Dolayı Ecrini Sadece Allah’tan Bekleyip, Sabır Göstermesinin Fazileti

Kör Olanın Sabretmesinin Fazileti

ÇEŞİTLİ KONULAR

Medine-i Münevvere’nin “Tâbe” Diye İsimlendirmesi

Eslem ve Ğifar Kabilelerinin Fazileti

Kur’ân Yedi Harf Üzere İndirilmiştir

KIYAMET GÜNÜ HÂLLERİ

Ruhun Çıkması ve Kabrin Âhiretin İlk Menzili (Yeri) Olduğu.

Kıyametin Kopması

Kulların Hesaba Çekilmeleri

Allah’ın Mü’min Kulunu Ateşten Koruması

Zengin Zalime ve Yoksul Mü’mine Kıyamet Günü Söylenecekler

Kafirin Dünyada İyilik Olarak Yaptığı Şeyler

Kıyamet Gününde Âdem (a.s.)’a “Zürriyetinden Cehenneme Gidecekleri Ayır” Diye Nida Edilmesi

Haşrin Keyfiyeti

Kevser Havuzu

. Cennet ve Cehennem Ehlinin Sıfatları

Cehennem  Köprüsünden Geçiş

Büyük Şefaat

Allah’ın (c.c.) Peygamber (s.a.s.)’e Verdiği İkram ve Onun Ümmetinden Razı Olması

Allah’ı Birleyen Mü’minlerin Ateşten Çıkmaları ve İman Ehlinin Kardeşlerine Şefaatleri

Cennete En Son Girecekler

Cennet Ehlinin Derece Bakımından En Düşüğü.

Kıyamet Gününde Dereceleri En Yüce Olanlar

Allah-u Teâlâ’nın Cehennemden En Son Çıkan İle Konuşması

 CENNET EHLİNİN VAZİYETLERİ VE CEHENNEM EHLİNİN SONU

Cennet Ehlinin Cennete ve Cehennem Ehlinin de Ceheneme Girmesinden Sonra Ölümün Kesilmesi

Allah Teâlâ’nın Cennet Ehline Olan Nimeti

Cennet Ehlinden Birinin Bir Şeyi Temenni Etmesi Üzerine Yüce Allah’ın Buna İcabet Etmesi

Allah’ın (c.c.) Cennet Ehline Olan Rızası (Rıdvân’ı)

Sonuç // Kudsi Hadisler İrfan b. Selim » Kudsi Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali Tercume / Çeviren: Abdullah Tunçer » Karınca Yayınları

    “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın sözü, Allah’ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed (s.a.v.)’in yoludur.”
Bu hadisi şerife göre; Müslüman en doğru sözü Allah’ın Kitabından öğrenmek için çalışıp çabalamalı ve en hayırlı yola girebilmek için de Peygamberimiz (s.a.v)’in hadislerini ihtiva eden hadis kitaplarını daima okuyup öğrenmeye çalışmalıdır.

    "... bilgi sahibinin üzerinde, her şeyi bilen Allah vardır.” (Yusuf Suresi - 76) buyurmaktadır.

    Bu sebeple bu çalışmamızda da mutlaka hata ve eksiklerimiz olacaktır. İnsanız, beşeriz şaşabiliriz. Hatalar bizim doğrular Allah ve Rasûlüne aittir. Hatalarımız tarafımıza bildirilirse düzelteceğimizi bildirir, başarılar dileriz

    “... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi bu gerçekten bir daha saptırma...” (Al-i İmran Suresi - 8)
        "Ey Rabbımız» bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla " (Kehf Suresi - 10)