Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


Tilavet Secdesinde (Yani Secde Ayetleri Okunduğunda Yapılan Secde de) Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَباَرَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ

Duanın Latince Okunuşu
Secede vechiye lil lezi halakahu ve savvarahu veşakka semahu ve basarahu bi havlihi ve kuvvetihi fe tebarekallahu ehsenul haligiiin
Duanın Türkçe Meali / Manası
Yüzüm yaradanına, kendisinden gücü ve kuvvetiyle kulak ve göz açana secde etti. Yaradanların en güzeli Allah’ın şanı ne yücedir. [1]

[1] : (Nesâî, Tatbik: 27)

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Açıklamalar

Secde-i Tilavet (Tialet Secdesi), Kur'an'daki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen Müslümanın yapması vacib olan secde.
Tilavet, Arapça bir mastar olup; okuma, özellikle Kur'an-ı Kerîm'i okuma anlamına gelir.
Kur'an'daki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen âkıl, bâliğ bir Müslümanın bir defa secde yapması vacibtir.
Secde âyetinin tercemesini okuyan veya dinleyen kimse de secde yapmalıdır.


Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:
"Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar." (İnşikâk Suresi - 84/21).
Bir kimse ancak vacib olan işi yapmamaktan ötürü kötülenir.
Diğer yandan bu secde namazda yapılan secde olup, namaz secdesi gibi vacib hükmüne tabi olur.

Allah elçisi şöyle buyurmuştur: "Kur'an'ı okuyan ve dinleyene secde etmek vacibtir."
(Buhârî, Sücûd, 10; Zeylaî bu hadis için garîb demiştir. bk. Nasbu'r-Râye, II, 178). Hadisin anlamı mutlak olup, dinlemek isteyeni de istemeyeni de kapsar.


Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tilâvet secdesi sünnettir.
Zeyd b. Sabit (r.a) şöyle demiştir:
"Hz. Peygamber'e Necm Süresi'ni okudum ve bizden hiçbir kimse secde yapmadı."
(Buhârî, Sücûd 6; Müslim, Mesâcid,106; Tirmizî, Cum'a, 52; Nesâî, İftitah, 50; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, III, 101).
Diğer yandan Hz. Ömer'in, en-Nahl süresindeki secde âyetini okuduktan sonra cemaatı secde yapıp yapmamakta serbest bırakmıştır.
O, şöyle demiştir: "Allah bize secde yapmayı farz kılmamıştır. Ancak kendiliğimizden dilersek yaparız." (eş-Şevkânî, a.g.e., III, 102).

Tilâvet Secdesini Bozan Haller
Namazı bozan her şey tilâvet secdesini de bozar. Daha tilâvet secdesinden kalkmadan abdestin bozulması,
konuşma veya kahkaha ile gülme gibi. Ancak bu secdede, kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz,
kadınlarda bir hizada bulunmak da bu secdeyi ifsat etmez
(el-Kâsânî, Bedâyiu's Sanayi, I, 179 vd.; İbnü'I-Hümâm, Fethu'l-Kadir, I, 380-392; İbn Âbidîn, a.g.e. I, 715 vd.; el-Meydânî, a.g.e., I, 103 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 6l6 vd.; eş-Şirbinî, Muğni'l-Muhtâç, Mısır, t.y. 1, 214; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, İstanbul 1991, . 371 vd.)
Sorularla - islamiyet.com

Secde ayetleri: Kur’ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir:
A’râf suresinin 206; Ra’d suresinin 15, Nahl suresinin 49,
İsra suresinin 107, Meryem suresinin 58, Hac suresinin 18,
Sâd suresinin 24, Furkan suresinin 60 Neml suresinin 25,
Secde suresinin 15, Fussılet suresinin 37, Necm suresinin 62,
İnşikâk suresinin 21, Alak suresinin 19'uncu .ayetidir.


579- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.)’e bir adam geldi ve şöyle dedi: Rüyamda kendimi bir ağacın arkasında namaz kılar şekilde gördüm, ben secdeye varınca ağaç ta secde etti ve bu esnada ağacın şöyle dediğini işittim: “Allah’ım bu yaptığım secde karşılığında bana sevap yaz, günahlarımı benden sil o secdeden meydana gelecek sevâbı ihtiyacım olacağı gün için katında sakla Dâvûd kulundan kabul ettiğin gibi benden de kabul et.” (Müslim, Mesacid: 20) [1]
[1] : Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Sefer (Savaş İçin Yola Çıkmak) Bölümleri / BÖLÜM: 407 Ø TILAVET SECDELERINDE YAPILACAK DUA

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Tags
Hadis-i Şerif'ten Dualar
Dua - Dualar

Kur'an-ı Kerimden Dualar

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Ku'an-dan Hadisten Dualar

Diyanet Meali Hadis Meali

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Mü'minlere Tavsiye Duaları

Dualar Arapça ve Türkçe


Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
- Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin
 • eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git