ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

ATAMIZ ADEM'DİR
Ey Ashabım !
Rabbiniz birdir.
Babanız da birdir;
hepiniz Adem'in çocuklarısınız,
Adem ise topraktandır.
Allah yanında en kıymetli olanınız,
ona en çok saygı göstereninizdir.
Arabın Arab olmayana takva ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur.

Veda hutbesi...(Tac-5/60)

Yüce Allah şöyle buyurdu:“Sizi (aslınız ademi) turap tan yaratmış olması onun ayetlerindendir.sonra siz (her tarafa) yayılır beşer oldunuz.
”(Rum 20 )

“Allah her canlıyı sudan yarattı.işte bunlardan kimi karnı üzerinde yürür kimi iki ayağı üzerinde yürür kimide dört ayağı üzerinde yürüyor.Allah ne dilerse yaratır.çünkü Allah her şeye kadirdir”(Nur-45).

O (Allah) sudan bir insan yaratıp da onu soy sop yapandır.(Habibim senin) rabbim her şeye kadirdir.”
(Furkan-54)

Bu konuda Resulullah (as) şöyle buyuruyor:

“Allah ademi yer yüzünün her tarafını avuçladığı bir avuç toraktan yarattı.bunun için Ademoğulları kendinde bulunan toprak miktarına göre kimi kırmızı kimi beyaz kimi siyah kimi bunların arasında bir renkte (tabiat ve huy bakımından da) kimi yumuşak kimi sert bazıları kötü bazıları da iyi olarak (dünyaya) geldiler.” (Tirmizi- tefsir-3- Bu hadisi sahih senetle rivayet etmiştir.Şias-c.1-s.-39)

“O'nun (Allah'ın bir ilah ve rabb olduğunun) delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması,lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır.”Rum-22)

Resulü Ekrem (as) veda haccı günü şöyle buyurdu:
“…Hepiniz Adem’in çocuklarsınız,Adem ise topraktan yaratıldı…”(Tac-5/60)Bizim Atamız Adem'dir
Başka insanlar atasını değiştirse de bizim atamız ADEM (a.s)'dır


Yüce Allah c.c.,Adem’i yaratırken maddesi olan toprak ve suyu çok çeşitli hal ve safhadan geçirmiştir.Hayat kaidesinin ruhtan sonra iki ana temel maddesi su ve topraktır.Eğer dikkat edilirse dünyanın ¾ su ile kaplıdır ve yer yüzünün ¼ de toprakla kaplıdır.Demek ki dünyada ki bu düzen aynen insana intikal ettirilmiştir yaratıcı Allah tarafından.Çok çeşitli hak ve safhadan geçirilmiş olan su ve toprak karışımı insan kalıbının yaratılış olayını Kur’an ışığında incelersek daha iyi anlaşılır…

Adem (as) Yaratılış Safhaları

1)-Turab-yer yüzünün her tarafından alınan toprak ve su
“Sizi (aslınız ademi) turaptan yaratmış olması Allah'ın Varlığının ve birliğinin ayetlerindendir.sonra siz (her tarafa) yayılır beşer oldunuz -Rum 20- Tirmizi- tefsir-3- Bu hadisi sahih senetle rivayet etmiştir.Şias-c.1-s.-39) “Allah her canlıyı sudan yarattı…”(Nur-45)

2)-Tini lazip safhası -ki bu su ile toprağın karşımı ve buna çamur veya balçık da denir...
“Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.”(Saffat-11)

3)-İnsan kalıbının ilk teşekkül etmeye başladığı merhaledir…
Hame-i Mesnun safhası;Kokmuş haldeki çamur ve suretlenmiş değişmiş insan şekli verilmiş hali:
“O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun zürryetini, dayanıksız bir suyun özünden üretmiştir.”(Secde-7-8) “Andolsun biz insanı,(pişmiş) kuru bir çamurdan,şekillenmiş kara balçıktan yarattık.Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım."Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!"(Hicr-26-29)

4)-Salsa-i Fahhar:Kokmuş çamurun kuru halidir.
Yüce Allah c.c.,kokmuş ve insan şeklini vermiş olduğu çamuru da kurutarak FAHHAR (kiremit,saksı,çömlek çamuru ) gibi tam takır kuru bir merhaleye getirmiştir.
“Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri dumansız ateşten yarattı. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? “(Er Rahman-14-16)
Yüce Allah c.c.,Adem’i yatırken yukarıda anlatıldığı gibi,maddesi toprak ve su olan çamuru çok çeşitli merhalelere uğratarak inşa etmiş ve canın ve ruhun nefedilmesine müsait bir hale getirmiştir:

5)-Adem’e Ruh Verilmesi :
Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın! Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
Allah! Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni mene den nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi.İblis:Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın,onu çamurdan yarattın, dedi.Allah:Çık oradan (cennetten)! Sen artık kovulmuş birisin.(Sad-71-77)…


Adem (as)'ma İsimlerin Öğretilmesi


Allah Adem'e bütün isimleri, öğretti...(Bakara 31)

Nesnelere isimler verme yolu ile onları sembolize etme gücünün sırrını, şahısları ve nesneleri isimlendirme yeteneğinin sırrını... O isimler ki, dille ifade edilen birtakım kelimeleri şahısların ve somut nesnelerin sembolleri, simgeleri haline getiriyor. Bu işlem, insanın yeryüzündeki hayatı açısından çok önemli bir güçtür. Bu gücün olağanüstü önemini kavrayabilmek için, insanın nesnelere isim takma yeteneğinden yoksun bırakıldığını varsayalım:

Mesela, iki insan bir hurma ağacı hakkında konuşmak istediklerinde bu anlaşmayı sağlamanın tek yolu o hurma ağacını yanlarına getirmek ya da onun yanına gitmek olurdu. Rengini yapraklarını meyvesini gölgesini v.s. izahı nasıl olurdu Ya da sözkonusu olan şey bir dağ ise bu konuda birbiriyle konuşmak isteyenlerin o dağın yanına gitmekten başka çaresi kalmazdı. Veya nasıl izah edecektik Şu hayatta gelişen bunca teknoloji diğer arac ve gerecler nasıl gelişidi v.s....…İlk Sosyal Haytın Başlaması

Adem Babamız ve Hava Annemiz yeryüzüne indirilditen sonra sosyal hayat başlamış oldu Zaten Ademoğullarının yaşamsına müsait olarak yaratılan yeryüzü de Adem'e ve Havva'ya ev sahipliği yapmış bütün nesillerinde yapmaktadır.İnsanlık tarihinin karanlık bir dönemi yoktur. laik,ve ateist tarihçilerin uydurması olan karanlık çağ,ilk çağ,orta çağ,yeni çağ ve yakın çağ biçiminde izaha çalışılan insanlık tarihine insanın ve bir müslümanın inanması mümkün değildir.Çünkü kendisine Resuller ve Nebiler vasıtasıyla vahiy yolu ile ilk insana ait bilgiler sosyal hayata dair yaşam biçimi bilgileri verilmişidir.Hatta dünya yaratılmadan önce ki durum hakkında da kendisine kesin bilgiler vahiy yolu ile bilgilendirilmiştir.

Bir mü’min,insanlık hayatı ve tarihi de karanlık bir dönemin varlığını kabul ettiği taktirde,kendisine vahiy yolu ile bildirilen gerçekleri reddetmiş demektir. ”İşte halkı müslüman olan ülkelerde yaygın olan şirkin bir kaynağında bu tür tarih inancı yatmaktadır.
Mü’minlerin,kafirler tarafından üretilen sahte tarih ve putlara karşı dura bilmek için Kur’an-ın insanı nasıl yaratıldığını ve sınıflandırdığını çok iyi bilmesi ve kavraması gerekmektedir.

Kur’an-da insanlar renklerine,dillerine,ırklarına,sosyal yapılarına,kültürüne ve iktisadi durumlarına göre ayrım yapmaz. Ancak inancına bakar.O da ya kafir yada mü’min olarak iki kutuba ayırır.Zaten tarihte bütün insanlar bu iki sınıf üzerinde bulunmuşlardır.Aynı zamanda Kur’an kıssalar yoluyla bu iki sınıfı,yani hak ve batıl mücadelesini tüm dünyaya anlatmaktadır.

İslam’ın temel hedefi insanın hayatını,düşüncesini ve inancını kafilik ve şirkten temizlemesidir.İnsanın sosyal yaşantısını ve ibadetlerini Allah c.c. rızasına uygun biçimde düzenlenmesidir.
Bunun gerçekleşebilmesi için,insanların zaaflarını yenmelerini ve sürekli mücadele içinde bulunmaları gerekmektedir.Kur’an-ı Kerim’de bütün Resuller ve Nebiler kavimlerini çağırdığı dinin adı İslam ve bu dine iman eden insanların adı da müslümandır. Ve Allah’ın peygamber olarak seçtikleri de hep aynı kelimeye insanları davet etmelerdir,O da “LA İLAHE İLLALLAH”... Buna da tevhit akidesi ile izah etmek mümkündür.
Çünkü Allah c.c. insanları İslam fıtratı üzere yaratmıştır.Dünyanın neresinde ve hangi bölgesinde doğarsa doğsun o çocuk mutlak İslam fıtratı üzere doğduğunu Resulullah(as) bize bildirmiştir.şöyle ki:
“Hiçbir çocuk yoktur ki İslam fıtratı üzere doğmuş olmasın.Sonra onu ebeveyni ya Yahudi ya Hıristiyan ya Mecusi ya da müşrik yapar. Nihayet o çocuk büyür bunu dili ile açıklar.Ya şükredenlerden ya da küfredenlerden olur.”diye buyurmuştur.(Müslim:Kader;c:10,s.6854.hn:2658—Buha ri:c:4,s,529,hn;664)
Bu itibarla insan oğlunun,hem aklında hem de sulbünde(genlerinde) tevhid inancı vardır.Yani Allah’ı birleme ve var olduğuna,yaratıcı olduğuna,öldüren ve dirilten olduğuna,rızık veren olduğuna v.d.inancı varadır.Bu doğuştan gelen bir inançtır.
Velakin bu inancı şirke bulaştırmadan ve ibadetin nasıl yapılacağını bilemediği,aynı zamanda sosyal,siyasal,ekonomi,askeri v.s…alanlarda dahil nasıl hayat sürdürülmesi gerektiğini elçileri aracılığı ile bildirmiştir.
Bütün Nebi ve Resuller kavimlerini Allah’ı bir Rabb tevhidi ile beraber bir ilah olduğuna iman etmeye ve onaylamaya davet etmişlerdir. Yine ümmetlerini ibadette de Allah’ı birlemeye çağırmışlar ve tebliğlerini hep bu nokta da yoğunlaştırmışlardır.
“Bütün Nebiler ve Resuller her yerde ve her zaman ilk davetleri ve en büyük hedefleri Allah hakkında insanların inançlarını,kul ile rabbi arasındaki ilişkilerini tashih etmek,her nevi ibadeti yalnız Allah adına ve Allah’a yapmak,insana fayda ve zarar verenin Allah olduğuna, sığınma ve dua yapmak v.s. gibi ibadetlerin yalnız Allah’ın müstahak olduğunu ilan etmektir.
Ayrıca Nebi ve Resullerin davet hamleleri her şeyden önce çağlarındaki taktise edilen ölülere ve salih kişilere,senam ve putlara gösterilen saygı,sevgi,saygı duruşu, çelenk koyma ibadetini,dilek ve istek de bulunmayı,adak sunmayı,adakta bulunmayı,Allah’tan istemesi gerekirken yatırlarda ve türbelerden istenenleri v.s…gibi ibadetleri ve ibadet şekillerini ortadan kaldırmak ve yalnızca bu insanları ibadet için Allah’a yöneltmek ve tevhitlerini düzeltmek,insanın Allah’la ilişkilerini,insanın dünyayla ilişkilerini,insanın ahiretle ilişkilerini,insanın insanla ilişkilerini v.s…düzeltmeye yöneliktir..
Bunca bilgiler Kur'an ve Sünnette mevcutken neden yeni atalar ve ideolojiler peşinden gideriz ???...
İnsalık Tarihinde Karanlık Dönem Yoktur

Bilim adına ortaya atılan insanlık tarihi tamamen yalan ve temeli ateizme dayalı,laik tarihçilerin yazdığı ve insanın atasının maymun olduğunu iddia edecek kadar ileri giden,bu yalancı aşağılık domuzun ve maymunun çocuklarının dediği gibi insanlık tarihinde karaanlık bir dönem yoktur.
Birde insanların çıplak postlarla yaşamışlar gibi yalanda Yüce ALLAH (c.c.) Şu ayetinde ateist tarihcileri yalanlamaktadır.

"Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada (diriltilip) çıkarılacaksınız" dedi.
Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi). (Araf suresi-24-26)

Ha birde mağara döneminden bahsederler ki bu da yalan aşağıdaki hadisi iyi tefekkur etmek lazım...

Resulullah (as) Ashab-a Kiramdan Ebu Zer (r.a)'in sorularına cevap olarak yeryüzünde ilk inşa edilen mescidir (Ve aynı zamanda atamız Ademin ve annemiz Havvanın evide inşa edilmiştir çünki sadece iki kişilerdir) "Mescid-i Haram", ikinci inşa edilenin"Mescid-i Aksa" olduğunu...beyan buyurmuştur (Buhârî, Enbiyâ. 10)

İnsanlık tarihinin karanlık bir dönemi yoktur. laik,ve ateist tarihçilerin uydurması olan karanlık çağ,ilk çağ,orta çağ,yeni çağ ve yakın çağ,taş devri,yontma taş devri... biçiminde izaha çalışılan insanlık tarihine insanın ve bir müslümanın inanması mümkün değildir.Çünkü kendisine Resuller ve Nebiler vasıtasıyla vahiy yolu ile ilk insana ait bilgiler sosyal hayata dair yaşam biçimi bilgileri verilmişidir...Bu kadar açık ve net...…


Faydanılan Kaynaklar
Fizilalli Kur'an,Seyyid Kutup Hikmet Neşriyat
Dört Terim,Beyan y.e. Mevdudi,
Kur’an’da Tevhit M.Kubat Şafak y.e.,
Kelimeler ve Kavramlar Yusuf Kerimoğlu inkılap y.e.,
Kavramlarla İman Esası A.M.Toprak Buruc y.e.
Şamil İslam ansiklopedisi(Şias)…


Muhammed'in (as) ümmeti olmak ne büyük bir şeref,
Ne büyük bir bahtiyarlık,
Ne büyük bir devlet,
Ne büyük bir kurtuluş...
Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun.
Bize rahmetinle muamele et.
Bizi sevdiğin kullarının arasına al.
Bize yardım et. Bize acı...
Sevgilinin şefaatine nail eyle.
Bize katından bir sahib gönder.
Ve müminleri Tevhid bayrağı altında topla.
Asrı saadet günü gibi bir devlete kavuştur...
Amin...
Yarabbi Sen şahit ol ki,başkaları atasını değiştirsede benim atam Adem'dir.
Adem’dir beşerin ilk atası...Ruh su topraktır mayası--[1]
   Kaynak:
[1]:Derleyenen Ebubekir Yasin


“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir