ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

ASHABIMA SÖVMEYİN2302- Imrân b. Husayn (r.a.)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim şöyle diyordu:
“İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır sonra onların peşinden gelenler, sonra onların da peşinden gelenlerdir üç defa bunu söyledikten sonra onların arkasından bir toplum gelecektir ki çok yiyip içmeyi sevecekler ve şişmanlık onlar arasında yaygınlaşacak kendilerinden istenmeden şâhidlik yapacaklar.”
(Buhârî, Şehadat: 10)2303- Ömer b. Hattâb (r.a.)’den rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır sonra onların peşinden gelenler sonra onların da peşinden gelenlerdir. Sonra yalan o derece yaygınlaşacaktır ki: Kişi şâhid tutulmadığı halde şâhidlik yapacak kendisine yemin teklif edilmediği halde yemin edecektir.” Bu hadisle Rasûlullah (s.a.v.)’in “Şâhidlerin en hayırlısı istenmeden şâhidlik yapandır.” Hadisi arasında çelişki yoktur. Bir kimse bir konuda şâhid tutulursa şâhidliği yapmalı ve şâhidlikten kaçmamalıdır. Bazı ilim adamları bu hadisi böyle yorumlarlar.
(Buhârî, Şehadat: 10)[1]2-...Ebû Cemre şöyle demiştir:
Ben Zehdem ibn Mudarrib'den işittim, şöyle dedi:
Ben İmrân ibn Husayn(R)'dan işittim, şöyle diyordu:
Rasûlullah (S): "Ümmetimin hayırlısı, benim asrımdır.
Sonra onlara yakın olan(tab'û)lardır. Sonra onlara yakın olanlardır" buyurdu.
İmrân: Rasûlullah, kendi asrından sonra (hayırlı olarak) iki asır mı, yoksa üç asır mi zikretti bilmiyorum, demiştir.
Rasûluİlah devamla: "Sizden sonra bir kavim gelecektir ki, bunlar şehâdet etmeleri istenmeden şehâdet edecekler, bunlar hıyanet edecekler, kendilerine i'timâd edilmeyecek, yine bunlar adak adayacaklar, fakat adaklarını yerine getirmeyecekler. Artık bunlarda (aşırı yemek içmek hayâtın gayesi olduğundan) semizlenme meydana gelecektir" buyurmuştur.3-...Abdullah ibn Mes'ûd(R)'dan:
Peygamber (S) şöyle bu­yurmuştur:
"İnsanların hayırlısı benim asrımdır. Sonra onlara yakın olanlardır (yânî tâbiîler'dir).
Sonra onlara yakın olanlardır.Sonra bir kavim gelir ki,onlardan birinin şehâdeti (ihtiras ile) yeminine; yemîni de şehâdetinin önüne geçer". Hadîsin râvîlerinden İbrâhîm en-Nahaî: Bizler çocuk iken velîlerimiz bizi "Eşhedü billahi..." gibi şehâdet sözlerimizden ve "Allah ile ahdim olsun" şeklindeki ahd sözlerimizden dolayı döverlerdi, demişti [2]8-...İbn Abbâs(R)'tan:
Peygamber(S):
"Ümmetimden birini sevgisi samîmi ve silinmesi kaabil olmayan bir dost edinecek olsaydım, hiç şüphesiz Ebû Bekr'i edinirdim. Fakat o benim dîn kardeşim ve (hazarda, seferde) sahibim, arkadaşımdır" buyurmuştur.[3].22-...Ebû Saîd el-Hudrî (R) şöyle demiştir:
Peygamber (S):
"(Ey müstakbel müslümânlar!) Sahâbîlerime sövmeyiniz.
Sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, sahâbîlerden birinin iki avuç (hurma) sadakasına erişemez;
bunun yarısına da ulaşamaz" buyurdu24-...Enes ibn Mâlik (R) şöyle tahdîs etmiştir:
Peygamber (S) bir defasında Ebû Bekr, Umer ve Usmân ile birlikte Uhud Dağı'na çıkmıştı. Orada bulundukları sırada dağ onları salladı.
Bunun üzerine Peygamber:
"Ey Uhud, sabit ol! Bil ki senin üstünde bir peygamber, bir sıddîk (çok doğru seciyeli bir zât), iki de şehîd bulunuyor" buyurdu [4]
   Kaynak:
[1]:Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan:Şahidlik Bölümleri..:bölüm: 4 asırların ve zamanların en hayırlısı hangisidir?
[2]:Darul Kitap İslam Ansiklopedisi-Hadis-Hadis Kitapları-Sahihler-Sahihi Buhari-Sahablerin Faziletleri..:Ve Müslümanlardan Peygamber İle Sohbet Eden Yâhud O'nu Gören Kimse, O'nun Sahâbîlerindendir..:Hadis No:2-3..:Çeviren: Mehmed Sofuoğlu-Ötüken Neşriyat
[4]:Darul Kitap İslam Ansiklopedisi-Hadis-Hadis Kitapları-Sahihler-Sahihi Buhari-Sahablerin Faziletleri..:Ve Müslümanlardan Peygamber İle Sohbet Eden Yâhud O'nu Gören Kimse, O'nun Sahâbîlerindendir..:4- Peygamrer(S)'ın: "Eğer Bir Halîl (dost) Edinecek Olaydım... Kavli Babı..:Hadis No:8..:Çeviren: Mehmed Sofuoğlu-Ötüken Neşriyat
[4]:Darul Kitap İslam Ansiklopedisi-Hadis-Hadis Kitapları-Sahihler-Sahihi Buhari-Sahablerin Faziletleri..:3- Peygamberden Sonra Ebû Bekirin Fazileti Babı..:Hadis No:22-24..:Çeviren: Mehmed Sofuoğlu-Ötüken Neşriyat

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir