ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

AYAKKABI ÇORAP ve MEST ÜSTÜNE MESH ETMEK


Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur : “ ….. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez …. “ (Bakara Suresi - 185)

Abdullah ibn Ömer r.a dan
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu :
Muhakkakki Allah’u Teala kendisine isyan edilmemesini sevdiği gibi, tanımış olduğu ruhsatların yapılmasını da sever.
Ahmed : 2/108.5832.n – İbn Huzeyme : 3/ 2027 – Heysemi : 3/4939 – Bezzar : 988-999 – Taberani kebir : 11880 – İbni Hibban : 354 – Camiu’s Sağir : 1/1894


Mugire b. Şu’be r.a şöyle dedi :
Rasulullah s.a.v abdest aldı, çoraplarının ve ayakkabılannın üzerine mesh etti
Ebu Davud : 1.c.159.n - Tirmizi : 1.c.99.n - İbni Mace : 2.c.559.n - İbni Ebi Şeybe 1/215! İbni Hibban 1338-el-İhsan İbni Huzeyme 198 Tabarani 20/996 Tahavi 1/97-el-Meani Hakim 1/169 Beyhaki 1/28 Ahmed 4/252 Albani 101 -el-İrva


İbnu’l-Haris,den şöyle dedi :
Cerir r.a Su kabından abdest alırken gördüm, o mestleri üzerine mesh etti. Ben : -Mestlerinin üzerine meshediyor musun ? dedim. Cerir : -Ben Rasulullah s.a.v’i böyle yaparken gördüm, dedi
İbn Carud : 81 Buhari : 387-Ter : 480 Müslim : 272/72 Ebu Avane : 1/254-255 Nesei : 118 Tirmizi : 93 İbni Mace : 543 İbni Hibban : 1335-el-İhsan İbni Huzeyme : 186 Humeydi : 797 Dare kutni : 1/193 Beyhaki : 1/270-273 Tabarani : 2421-2430 Abdurrezzak : 756-757 Ahmed : 4/358-361-364


Mugire b. Şu’be r.a şöyle dedi : Ben Rasulullah s.a.v’i mestlerinin üzerine meshederken gördüm. İbn Carud : 85 Ebu Davud : 161-162 Tirmizi : 98 Tayalisi : 692 Dare kutni : 1/195 Ahmed : 4/245


ÖNEMLİ BİR İZAH : Üzerine mesh edilecek çoraplar hakkında geçmişte olduğu gibi zamanımızda da delilsiz körü körüne ileri geri konuşanlar olmuştur… Yani ; efenim o mesh edilecek çorap çok kalın olmalıymış ... attığında ayakta duracak şekilde kalmalıymış ... veya ... su geçirmemeliymiş ... herhangi bir deliği falan olmamalıymış ... tipinde şeyler... Halbu ki bu hususta İslam, her hangi bir açıklama ve kayıt yapmadan sadece çorap demiştir. Dolayısıyla İslamın şart koşmadığı veya herhangi bir kayıt getirmediği mes’elelerde, insanların kafalarına göre şartlar koşması veya bir kayıt getirmesi pek itibara alınmaz...


YIRTIK VEYA DELİK TE OLSA ÇORAP VE MESTLER ÜZERİNE MESH YAPILACAĞI
“ … Sevri r.h şöyle demiştir :
Ayağına ilişik olduğu müddetçe onun üzerine mesh et.
Devamla der ki : Muhacirlerin ve Ensarın mestleri yırtık, yamalı ve parça parça değil miydi ? . “ Abdurrezzak : 1/194.753.n – Beyhaki : 1/283 – Muhalla : 2/100


Ebu Îsa şöyle demekte ; ilim ehlinden birçoğunun ifadesi budur. Bunu ayrıca Süfyan es-Sevri, İbnu’l-Mübarek Şafiî, Ahmed ve İshak söylemiştir. Bunlar ; altı taban olmasa dahi kalın çorabın üzeri mesholunabilir, demişlerdir.

Ebu Îsa diyor ki ; Salih bin Muhammed et-Tirmizi Ebu Mukatil es-Semerkandî’den şöyle işittiğini söylemekte ; Ölüm hastalığında iken Ebu Hanife’nin yanına girdim. Su getirtti ve abdest aldı. Ayağında çorab vardı çorablarının üzerini meshetti. Sonra da ; “ bugün daha önce yapmadığım bir şeyi yaptım. Altında taban olmadığı halde çoraplarımın üzerini meshettim “ dedi. Tirmizi : 1.c.99.nolu hadisin izahında ..


Ayağımıza giydiğimiz çorap nasıl olursa olsun, onları önce abdest alarak giymiş isek, mukim için 24 saat, seferi için de 3 gün onların üzerlerine mesh edebiliriz.
Huzeyfe b. Sabit ve Ebu Bekere r.a şöyle dediler :
Rasulullah s.a.v mestler üzerine meshetmenin müddetini, seferi olan için üç gün üç gece, mukim olan için de bir gün bir gece olarak takdir etti.
İbn Carud : 86-87 Ebu Davud : 157 Tirmizi : 95 İbni Mace : 554 İbni Hibban : 1329-el-İhsan Humeydi : 435 Tabarani : 3749-M.Kebir Dare kutni : 1/194 Beyhaki : 1/277-281 Beğavi : 237-eş-Şerh Abdurrezzak : 790 Ahmed : 5/214


25- Ebû Sûfyân b. Huveytib (r.a.), ninesinden o da babasından bize bildirdiğine göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim buyurdular ki: “Abdest’e başlarken besmele çekmeyen kimsenin abdesti yoktur.”
(İbn Mâce, Tahara: 29; Nesâî, Tahara: 41)BÖLÜM: 9 ZARURET HALİNDE AYAKTA ABDEST BOZMA İZNİ
13- Huzeyfe (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre;
“Rasûlullah (s.a.v.), bir toplumun çöplüğüne geldi ve orada ayakta küçük abdest bozdu. O’na abdest suyu getirmiştim oradan ayrılırken beni çağırdı topuklarına kadar yaklaşmıştım. O zaman abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti.”
(Nesâî, Tahara: 24; İbn Mâce, Tahara: 13)


BÖLÜM: 31 Ø ABDESTTE YIKANMAYAN ÖKÇELERE ATEŞTEN AZÂB OLSUN!
41- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Abdest alırken yıkanmayıp kuru bırakılan ökçelere ateşten azâb olsun.” (İbn Mâce, Tahara: 55; Nesâî, Tahara: 89)

Not: Tirmizinin Açıklaması
ž Bu konuda: Abdullah b. Amr, Âişe, Câbir, Cez’in, Zübeydi’nin oğlu Abdullah b. el Hâris, Muaykıb, Hâlid b. Velid, Şurahbil b. Hasene, Amr b. As, Yezîd b. Sûfyân’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Bu, Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. Rasûlullah (s.a.v.)’den: “Abdest alırken yıkanmayıp kuru bırakılan ayak içleri ve topuklara ateşten azâb olsun.” Şeklinde de hadis rivâyet olunmuştur. Bu hadisten anlaşılan şudur: Çorap ve mest giyilmeksizin çıplak ayaklara mesh yapmak caiz değildir.


BÖLÜM: 45 Ø BİR ABDESTLE BİRKAÇ NAMAZ KILMAK
61- Büreyde (r.a.)’ın babasından rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.) her namaz için abdest alırdı. Mekke fethi günü bütün namazları tek bir abdestle kıldı ve mestlerinin üzerine mesh etmişti.” Bunun üzerine Ömer (r.a.): “Bugüne kadar yapmadığını yaptın!” deyince: “Bunu bilerek yaptım ya Ömer!” buyurmuşlardır. (Müslim, Tahara: 25; Nesâî, Tahara: 100)


BÖLÜM: 70 Ø MEST ÜZERİNE MESH YAPMAK
93- Hemmâm b. Hâris (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Cerir b. Abdillah, küçük abdest bozdu sonra abdest aldı, sonra mestleri üzerine meshetti. Kendisine sen böyle mi yapıyorsun dediler. Bunun üzerine: “Bunu yapmama bir engel mi var? Ben, Rasûlullah (s.a.v.)’in böylece yaptığını gördüm.” Hadisin râvîlerinden İbrahim diyor ki: Cerir’in bu sözü Abdullah’ın arkadaşlarının hoşuna giderdi çünkü Cerir’in Müslüman olması Mâide süresinin gelişinden sonra idi. “Arkadaşlarının hoşuna giderdi” sözü hadisin râvîlerinden İbrahim’in sözüdür. (Müslim, Tahara: 22; Ebû Dâvûd, Tahara: 60)


94- Şehr b. Havseb (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Cerir b. Abdillah’ı gördüm. Abdest aldı mestleri üzerine meshetti. Bu konuyu kendisine sorduğumda, “Ben Rasûlullah (s.a.v.)’i gördüm; abdest aldı ve mestleri üzerine meshetmişti” dedi. Ben de: Mâide suresinin inmesinden önce mi? Sonra mı? Dedim. O da: ben, Mâide süresinin inmesinden sonra Müslüman oldum dedi. (Müslim, Tahara: 22; Nesâî, Tahara: 96)


BÖLÜM: 71 Ø YOLCU VE YOLCU OLMAYANLARIN MESH SÜRELERİ
95- Huzeyme b. Sabit (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.)’e mestler üzerine meshin süresinden soruldu da; “Yolcu olan kimse için üç gün, yolcu olmayanlar için ise bir gündür” buyurdular. (Ebû Dâvûd, Tahara: 61; İbn Mâce, Tahara: 86)


96- Saffan b. Assâl (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) yolculuk yaptığımızda üç gün üç gece boyunca cünüplük dışında küçük ve büyük abdest bozduğumuzda ve uykudan dolayı mestlerimizi çıkarmamamızı emrederdi.” (Nesâî, Tahara: 98; İbn Mâce, Tahara: 86)


BÖLÜM: 72 Ø MESH, MESTİN ALTINA MI ÜSTÜNE Mİ VERİLİR?
97- Mugîre b. Şu’be (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.), mestin altına ve üstüne meshetmiştir.” (İbn Mâce, Tahara: 85; Buhârî, Vudu: 51)


BÖLÜM: 73 Ø MESTLERİN YÜZÜNÜ MESH YAPMAK
98- Yine Muğîre b. Şu’be (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) mestlerinin yüzüne meshederken gördüm.” (İbn Mâce, Tahara: 85; Buhârî, Vudu: 51)


BÖLÜM: 74 Ø ÇORAP VE AYAKKABI ÜZERİNE MESHETMEK
99- Yine Muğîre b. Şu’be (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) çorap ve ayakkabısı üzerine meshederdi.” (Ebû Dâvûd, Tahara:62; İbn Mâce, Tahara: 88)


BÖLÜM: 75 Ø SARIK ÜZERİNE MESH YAPMAK
100- Yine Muğîre b. Şu’be (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) abdest aldı sarık ve mestlerinin üzerine meshetti.” (Buhârî, Vudu, 51; İbn Mâce, Tahara: 89)

101- Bilâl (r.a.)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.) mestlerine ve sarığının altına koyduğu başörtüsüne meshetti. (İbn Mâce, Tahara: 89; Ebû Dâvûd, Tahara: 58)

102- Ebû Ubeyde b. Muhammed b. Ammâr b. Yâsir (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: Câbir b. Abdillah’a mestlerin üzerine meshetmeyi sordum; “Sünnet olan Peygamber (s.a.v.)’in yaptığıdır” dedi. Sarık üzerine meshetmeyi sordum: “Saçına suyu değdir! Ey kardeşimin oğlu” dedi. (Tirmîzî rivâyet etmiştir.) [1] - [1-bkz..]


Hemmam (r.a.) şöyle anlatır:
Cerir küçük abdestini bozmuş sonra abdest almış ve mestleri üzerine meshetmişti.
O'na: Böyle mi yaparsın? denildi O da;
"Evet, Allah Resulü'nü (a.s.) gördüm.
Abdestini bozdu, sonra abdest aldı ve mestleri üzerine mesh etti," dedi.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 401


Huzeyfe (r.a.) şöyle anlattı:
Peygamber (a.s.) ile beraberdim.
Bir kavmin (kül döktükleri) çöplüğüne vardı ve ayakta durarak küçük abdestini bozdu.
Ben kenara çekilmiştim. Allah Resulü:
"Yakınlaş" dedi. Ben de yakına geldim.
Ta ki topuğunun yanında durdum. Kendisi abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 402


Muğire b. Şu'be'nin (r.a.) anlattığına göre:
Allah Resulü (a.s.) hacetini gidermek için dışarı çıktı.
Muğire de içinde su bulunan bir kapla ounla gitti.
Allah Resulü hacetini giderdikten sonra abdest aldı ve mestleri üzerine mesh etti.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 404-[2]Çoraplar Üzerine Meshetmek

62. Çoraplar Üzerine Meshetmek

159....el-Muğîre b. Şu'be'den, demiştir ki; "
Rasûlullah (s.a.) abdest aldı, çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine mesnetti."
Ebû Dâvûd dedi ki;
Abdurrahman b. Mehdi bu hadîsten hiç bahsetmezdi.
Çünkü, el-Muğîre'den (gelen) ma'ruf hadîs,
"Muhakkak ki Nebiyyi Ekrem (s.a.) mestler üzerine mesnetti" şeklindedir.
Yine Ebû Dâvûd dedi ki:
Bu hadis, aynı zamanda Nebiyyi Ek­rem 'den
Ebû Musa el-Eşârî tarafından
Rasûlullah (s. a.) çoraplar üze­rine meshetti" (şeklinde) râvîler zincirinden (bazı râvîler) atlanarak ve zayıf senetle rivayet edilmiştir.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 290


Ebû Dâvûd dedi ki;
Ali b. Ebî Tâlib, İbn Mes'ud, Berâb, Âzib, Enes b: Mâlik, Ebû Umâme, Sehl b. Sa'd veAmr b. Hureys dahi
ço­rapları üzerine meshetmişlerdir. Bu husus Ömer b. el-Hattâb ve İbn Abbas'tan da rivayet edilmiştir.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 291-292.Ayakkabılar Üzerine Mesh Etmek

160....Evs b. Ebî Evs es-Sekafî'den demiştir ki;
"Rasûlullah (s.a.) abdest aldı. Ayakkabıları ve ayaklan üzerine meshetti.''
Râvî Abbad, es-Sekâfî'nin,
"Ben Rasûlullah (s.a.)'ı bir kavmin kuyusuna, (yani su deposuna) gelip abdest alarak
ayakkabıları ve ayaklan üzerine meshettiğini gördüm." demiştir.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 293


Abbâd; "Ben Rasûlullah (s.a.) in bir kavmin su kuyusuna (yani su deposuna) gittiğini gördüm" dediği halde;
Müsedded su deposun­dan da su kuyusundan da söz etmedi. Sonraki
"Abdest aldı, ayakka­bıları ve ayakları üzerine meshetti"(ifadelerini ise) her ikisi de ittifakla zikrettiler.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 294.


162....Ali (r.a.)'den, şöyle demiştir:
"Eğer din (akıl) ve re’yle olsaydı, mestin üstünü değil de altını meshetmek daha uygun olurdu,
Halbuki ben Rasûlullah'ı (s.a.) mestlerinin üzerine meshederken gördüm.”
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 297-298.


163....A'meş (bir evvelki senedde yer alan hocaları yoluyla)
Ali'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:
"Ben Rasûlü Ekrem'in (s.a.) mestlerin üst kısmına meshettiğini görünceye kadar ayakların (mest­lerin)
alt kısmının meshedilmesinin daha uygun olacağını zannediyor­dum."
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 298-300.-[3]
ÇORAP VE AYAKKABI ÜZERİNE MESHETMEK

62. Çoraplar Üzerine Meshetmek
159....el-Muğîre b. Şu'be'den, demiştir ki; "
Rasûlullah (s.a.) abdest aldı, çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine mesnetti."
Ebû Dâvûd dedi ki;
Abdurrahman b. Mehdi bu hadîsten hiç bahsetmezdi.
Çünkü, el-Muğîre'den (gelen) ma'ruf hadîs,
"Muhakkak ki Nebiyyi Ekrem (s.a.) mestler üzerine mesnetti" şeklindedir.
Yine Ebû Dâvûd dedi ki:
Bu hadis, aynı zamanda Nebiyyi Ek­rem 'den
Ebû Musa el-Eşârî tarafından
Rasûlullah (s. a.) çoraplar üze­rine meshetti" (şeklinde) râvîler zincirinden (bazı râvîler) atlanarak ve zayıf senetle rivayet edilmiştir.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 290

Ebû Dâvûd dedi ki;
Ali b. Ebî Tâlib, İbn Mes'ud, Berâb, Âzib, Enes b: Mâlik, Ebû Umâme, Sehl b. Sa'd veAmr b. Hureys dahi
ço­rapları üzerine meshetmişlerdir. Bu husus Ömer b. el-Hattâb ve İbn Abbas'tan da rivayet edilmiştir.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 291-292.


Ayakkabılar Üzerine Mesh Etmek
160....Evs b. Ebî Evs es-Sekafî'den demiştir ki;
"Rasûlullah (s.a.) abdest aldı. Ayakkabıları ve ayaklan üzerine meshetti.''
Râvî Abbad, es-Sekâfî'nin,
"Ben Rasûlullah (s.a.)'ı bir kavmin kuyusuna, (yani su deposuna) gelip abdest alarak
ayakkabıları ve ayaklan üzerine meshettiğini gördüm." demiştir.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 293


Abbâd; "Ben Rasûlullah (s.a.) in bir kavmin su kuyusuna (yani su deposuna) gittiğini gördüm" dediği halde;
Müsedded su deposun­dan da su kuyusundan da söz etmedi. Sonraki
"Abdest aldı, ayakka­bıları ve ayakları üzerine meshetti"(ifadelerini ise) her ikisi de ittifakla zikrettiler.
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 294.162....Ali (r.a.)'den, şöyle demiştir:
"Eğer din (akıl) ve re’yle olsaydı, mestin üstünü değil de altını meshetmek daha uygun olurdu,
Halbuki ben Rasûlullah'ı (s.a.) mestlerinin üzerine meshederken gördüm.”
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 297-298.163....A'meş (bir evvelki senedde yer alan hocaları yoluyla)
Ali'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:
"Ben Rasûlü Ekrem'in (s.a.) mestlerin üst kısmına meshettiğini görünceye kadar ayakların (mest­lerin)
alt kısmının meshedilmesinin daha uygun olacağını zannediyor­dum."
Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 298-300. *[4]Hemmam (r.a.) şöyle anlatır:
Cerir küçük abdestini bozmuş sonra abdest almış ve mestleri üzerine meshetmişti. O'na: Böyle mi yaparsın? denildi O da; "Evet, Allah Resulü'nü (a.s.) gördüm. Abdestini bozdu, sonra abdest aldı ve mestleri üzerine mesh etti," dedi.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 401Huzeyfe (r.a.) şöyle anlattı:
Hz. Peygamber (a.s.) ile beraberdim. Bir kavmin (kül döktükleri) çöplüğüne vardı ve ayakta durarak küçük abdestini bozdu. Ben kenara çekilmiştim. Allah Resulü: "Yakınlaş" dedi. Ben de yakına geldim. Ta ki topuğunun yanında durdum. Kendisi abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 402Muğire b. Şu'be'nin (r.a.) anlattığına göre:
Allah Resulü (a.s.) hacetini gidermek için dışarı çıktı. Muğire de içinde su bulunan bir kapla ounla gitti. Allah Resulü hacetini giderdikten sonra abdest aldı ve mestleri üzerine mesh etti.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 404 *[5]Enes b. Malik (r.a.) rivayet ettiğine göre, Saîd b. Yezid şöyle anlattı:
Enes b. Malik'e, Allah Resulü (a.s.) ayakkabıları ayağında iken namaz kılar mıydı? Diye sordum. O, evet cevabı verdi.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 862 [6]1653. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Sizden biriniz tek ayakkabı ile dolaşmasın. Ya ikisini de giysin veya ikisini de çıkarsın!"
Buhârî, Libâs 40; Müslim, Libâs 68, 71.1654.Ebû Hüreyre radıyallahu anh: Ben,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, "Herhangi biriniz ayakkabısının bağı
koptuğu zaman onu onarıncaya kadar (bile olsa) tek ayakkabıyla gezmesin!" buyurduğunu işittim, demiştir.
Müslim, Libâs 69, 71.

1655. Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ayakta ayakkabı giymesini yasaklamıştır.
Ebû Dâvûd, Libâs 41. [7]

Ayakkabıyı yere sürtmek pisliği giderir:
Ebu Davud; taharet 141,
400- Ebû Mesleme (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Enes b. Mâlik’e sordum; “Rasûlullah (s.a.v.) ayakkabıları ile namaz kılarmıydı?” “Evet” cevabını verdiler.
(Nesâî, Kıble: 24; Dârimî, Salat: 103)
Ayakkabı ile namaz kılınır: Buhari; 1c. 479, Müslüm; 555, Nesei; 775, 1361, Ebu Davud; 648,[8]3070 - Hz. Aişe radıyallahu anha) anlatıyor:
"Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı ayakta ve otururken su içerken gördüm. yalınayak ve ayakkabılı olduğu halde namaz kılarken gördüm. Namazdan sağı ve solu üzerine ayrılırken de gördüm."
Nesai, Sehv 100, (3, 82). [9]:Ayakkabı ve çoraba mesh:
99- Yine Muğîre b. Şu’be (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) çorap ve ayakkabısı üzerine meshederdi.” (Ebû Dâvûd, Tahara:62; İbn Mâce, Tahara: 88) [10]:   Kaynak:
[1]: İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan ..: Taharet..: Bölüm: 9 Ø-Bölüm: 20 Ø ABDESTE BAŞLARKEN BESMELE ÇEKMEK
[1-bkz..] : İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan..:TEMİZLİK BÖLÜMLERİ
[2]: el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki..:TAHARET
[3]: Sunun-i Ebudavud Temizlik
[4]: *Sunun-i Ebu Davud Temizlik
[5]: *el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki TAHARET
[6]: el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki MESCİTLER VE NAMAZ KILMA YERLERİ
[7]: Muvahhid 1.16 İslam Kütüb Hanesi Riyazussalihin
[8]: Sunen-i Tirmizi NAMAZ BÖLÜMÜ : BÖLÜM: 293 Ø AYAKKABILARLA NAMAZ KILINABILIR MI ? HADİS NO :..400
[9]: Kütübüssitte7300 Namaz bölümü
[10]: Taharet (Temizlik) Bölümleri :. BÖLÜM: 74 Ø ÇORAP VE AYAKKABI ÜZERİNE MESHETMEK Hadis No: 99,

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir